Alg. voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Installatiebedrijf Van der Hoop Holwerd
1. DEFINITIES
1.1 Van der Hoop: Installatiebedrijf Van der Hoop , gevestigd aan de Voorstraat 2 (9151 HE) te
Holwerd, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst al dan niet tot aanneming van werk, elke wijziging of
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van
die overeenkomst die Van der Hoop met opdrachtgever sluit.
1.3 Opdrachtgever I: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Van der Hoop een
overeenkomst tot het aannemen van werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie
Van der Hoop onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.4 Opdrachtgever II: de consument als opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
1.5 Werk: alle werkzaamheden die onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Van
der Hoop geleverde materialen.
1.6 Producten: alle zaken die geleverd worden in het kader van de overeenkomst.
1.7 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van opdrachtgever aangebrachte
verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de
overeengekomen prijs.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Zutphen zijn
alle voorgaande Voorwaarden van Van der Hoop vervallen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen
Van der Hoop en opdrachtgever. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op alle overeenkomsten van Van der Hoop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Van
der Hoop schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
2.4 Indien Van der Hoop bij enige overeenkomst een afwijking op deze Voorwaarden met
opdrachtgever heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten
nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze Voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn
overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere Voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van toepassing. Van der Hoop en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3. AANBOD
3.1 Een aanbieding bindt Van der Hoop niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen
van een order.
3.2 De door Van der Hoop gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Van der Hoop is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.
3.3 Het in de offerte opgenomen aanbod vermeld op welke manier er betaald wordt, en of er
met een vaste aanneemsom of met regie gewerkt wordt.
3.4 Indien de opdrachtgever een consument is, dan zal tevens een omschrijving van de te
verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende begrijpelijk is voor de
consument worden bijgesloten.
3.5 Van der Hoop kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Van der Hoop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Hoop anders
aangeeft.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8 Wanneer het aanbod c.q. de offerte niet wordt geaccepteerd, is Van der Hoop gerechtigd de
kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens
verzoek Van der Hoop de offerte heeft uitbracht te verhalen, indien Van der Hoop dat voor
het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
3.9 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen
van het werk blijven eigendom van Van der Hoop. Indien een aanbod door de opdrachtgever
niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht deze bescheiden zo snel mogelijk te retourneren.
Het is opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Van der Hoop te
gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.
4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een
door Van der Hoop gedane aanbieding, dan wel indien Van der Hoop uitvoering geeft aan
een opdracht of order.
4.2 Van der Hoop zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan
de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en hij de voor de uitvoering benodigde gegevens
heeft ontvangen.
4.3 Van der Hoop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.4 Van der Hoop zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een verzekering, overeenkomstig
de in de branche geldende gebruiken.
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van der
Hoop het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door
derden.
4.6 Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst tevens sprake is van een levering van
producten zal Van der Hoop bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen.
4.7 Indien de in het vorige lid bedoelde bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn,
hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk een week
nadat de bestelling bij Van der Hoop is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in geen
geval het recht om deze bestelling te annuleren, tenzij Van der Hoop niet binnen een
redelijke termijn met een passend alternatief voor de bestelling te komen.
5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van der Hoop zal de
opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Van der Hoop de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Van der Hoop aan de opdrachtgever aangeven
in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs
tot gevolg heeft.
5.5 Indien een opdracht op verzoek van opdrachtgever moet worden bespoedigd
worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.
6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Hoop tijdig kan beschikken over voor de
opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van der Hoop toegang heeft tot de plaats van de
uitvoering van het werk.
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van der Hoop aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van der Hoop
worden verstrekt.
6.4 Van der Hoop heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft
voldaan.
6.5 Van der Hoop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van der Hoop is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de voor de werkzaamheden benodigde
aansluitingen op het net van de desbetreffende nutsbedrijven en openbare
transmissienetten. Deze aansluitkosten (Van der Hoop geeft hiervoor waar nodig
aanwijzingen op zijn vakgebied) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Van der Hoop tijdig kan beschikken over
aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle
overige voor een in de offerte omschreven klus gangbare aansluitmogelijkheden.
6.8 De opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit,
gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Van der Hoop, nodig voor de
uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor
deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van der Hoop het
recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6.10 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, die niet tot het werk van Van der Hoop behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
6.11 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of
door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Van der Hoop over
het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de
gehele opdracht reeds gemaakte kosten.
6.12 De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of
gebreken aan zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door
opdrachtgever aangewezen leverancier.
6.13 De opdrachtgever vrijwaart Van der Hoop voor alle aanspraken van derden die bij de
uitvoering van de overeenkomst zouden kunnen ontstaan, hieronder vallen onder meer
aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
6.14 De opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de
werkzaamheden plaats hebben asbestvrij zijn. Tevens zal opdrachtgever vervuilde grond zelf
afvoeren.
6.15 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het
werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Van der Hoop
kan worden toegerekend, is Van der Hoop gerechtigd tot een evenredig deel van de
overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de
zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever teniet is gegaan
heeft Van der Hoop recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die
hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door
beëindiging bespaarde kosten.
7. PRIJZEN/ MEER- EN MINDERWERK
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting voor ondernemingen
en inclusief omzetbelasting voor particulieren.
7.2 Van der Hoop zal op verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven
veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het
recht het meerwerk te verrekenen.
7.3 Indien opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden
voorzieningen, die Van der Hoop ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meer werk
verrekend.
7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Van der Hoop niet bekende omstandigheden
of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Van der Hoop het recht te vorderen dat de
opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de
eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.5 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. Van der Hoop heeft in dat geval indien er sprake is van een aanneemsom recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft
moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien geen
aanneemsom is vastgesteld zal Van der Hoop een betaling ontvangen voor de door hem
gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane
kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat Van der Hoop de
opdracht niet heeft kunnen afmaken.
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de
kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of
vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale
bepalingen, is Van der Hoop gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te
berekenen. Indien de opdrachtgever een consument is, is deze doorberekening niet meer
mogelijk indien Van der Hoop met de uitvoering van het werk begonnen is.
7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst voor Van der Hoop geldende omstandigheden, zoals onder meer
valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en
belastingen die direct of indirect van Van der Hoop worden geheven c.q. door derden ten
laste van Van der Hoop worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Van der Hoop het recht de daaruit
voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
8. BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum of contant ten kantore van
Van der Hoop voor particulieren, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Dit artikel geldt ook indien termijnbetaling is afgesproken.
8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21, respectievelijk
dat wat is overeengekomen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van Van der Hoop op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het factuurbedrag.
8.5 Indien Van der Hoop dat nodig acht, kan zij opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van
nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.
Bij termijn betaling geldt de volgende regel: 20% bij opdracht van het werk, 30% bij aanvang
van het werk, 40% halverwege het werk en 10% bij oplevering van het werk.
9. INCASSOKOSTEN
9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het
nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
9.2 Indien Van der Hoop hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.
9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Van der Hoop blijft volledig eigenaar van de niet verwerkte materialen en goederen, niet
tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de opdrachtgever aan al wat hij krachtens
overeenkomst aan Van der Hoop verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
10.2 Bij beslag, surseance van betaling, schuldsanering, liquidatie of faillissement zal de
opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator
wijzen op de eigendomsrechten van Van der Hoop. De opdrachtgever staat er voor in dat een
beslag op de producten direct wordt opgeheven.
11. OPLEVERING
11.1 Van der Hoop doet zijn uiterste best de overeengekomen levertijd na te komen. Deze termijn
zal echter nimmer gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal Van der
Hoop in overleg treden met de opdrachtgever.
11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk voltooid, beproefd, en
bedrijfsklaar is, en na opneming is goedgekeurd door de opdrachtgever.
11.3 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het (vroegtijdig) in
gebruik wordt genomen.
11.4 Indien de opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen
dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
11.5 Nadat het werk is opgeleverd is Van der Hoop, behoudens wat hieromtrent wettelijk is
bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk. De oplevering
ontslaat Van der Hoop van alle aansprakelijkheid die de opdrachtnemer op dat tijdstip
redelijkerwijs had moeten ontdekken.
12. GARANTIE
12.1 Van der Hoop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
12.2 Op de door Van der Hoop geleverde materialen en producten geldt de fabrieksgarantie
tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen,met uitzonderingen van de
geleverde dakwerken. Hiervoor geldt een garantie van 10 jaren.
12.3 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal Van der Hoop gebreken die al bij de
oplevering aanwezig waren en binnen 3 maanden na oplevering aan de dag treden, gratis
herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient opdrachtgever het
geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het
gevolg is van de uitvoering van het werk door Van der Hoop, en Van der Hoop de kans geven
het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.4 De opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Hoop wijzigingen in of reparaties aan de
werken/producten zijn verricht, niet door Van der Hoop geleverde onderdelen zijn
aangebracht, de werken/producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij
bedoeld zijn, of de werken/producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld
of onderhouden, alsook indien de opdrachtgever jegens Van der Hoop in verzuim is. Tevens is
schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
12.5 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.
13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
13.1 Met betrekking tot de door Van der Hoop geleverde producten en materialen reikt de
aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in
artikel 12 en de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Van der Hoop –
uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de
geleverde zaken.
13.2 Van der Hoop is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering
van de werkzaamheden, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste
roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Van der Hoop of
van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Van der
Hoop beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.
Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan
dan is de aansprakelijkheid van Van der Hoop te allen tijde beperkt tot een bedrag van
maximaal € 2.500,00.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Van der Hoop voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
13.4 Van der Hoop is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die opdrachtgever
ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen
bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
13.5 Van der Hoop aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als
gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën)
op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
14. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
14.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Van der
Hoop zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet.
14.2 Alle door Van der Hoop verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van der
Hoop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
15. OPSCHORTING EN ONTBINDING
15.1 Van der Hoop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Van der Hoop ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.